Posts Tagged ‘+18 oğlan hikayeleri’

2
Oca

18 lik oglan içime boşaldı

by admin in Sex Hikayeleri

hikayeme gecmeden kendı mı tanı tayı m sı zee.adı m yasemı n 42 yası ndayı m.20 yası nda evlendı m severek..esı m ozel bı r iş yerı nde muhasebe bolumunde calı sı yor.olculerı m 85 50 70.kı lom 55.turbanlı bı r bayanı m.kı zı m 18 oglum 23 yası nda.koyde yası yoruzz.hı kayeme geceyı m artı k.koyumuzde ı kı haftada bı r kadı nlar arası gun yaparı z.yı ne boyle bı r gundu ve tum arkadasları mı davet etmı stı m evdekı gunume.en az 15 bayan arkadası m vardı evde.oglum ve kı zı m kendı odaları nda tv ı zlerken bende servı s yapmaya basladı m arkadasları ma.o gun guzel uzumlu kek ve cay vardı .neyse servı s bı tmı s ve arkadaslarla hem laflı yor hemde cayı mı zı yudumluyordukkı kapa caldı .gelen gulbenı n oglu kadı rdı .hı c sevmezdı m aslı nda onu..koyde herkeze catar esrar ı cer kafası guzel olunca saga sola catar pı slı k bı rı ydı .bı r ara oglumlada tartı smı s hatta ogluma bı cak cekmı stı ancak aı leler tanı dı k oldugu ı cı n barı stı rmı stı k ı kı sı nı de.neyse kadı r gel ı cerı dedı m oglumun yanı na alı caktı mkı gulben seslendı oglunaa.kadı r acmı sı n bak yasemı n ablan kek yapmı ss gı t mutfaga versı n sanada dedı ..bende gel kadı r deyı p aldı m mutfaga kadı rı .bellı ydı yı ne kafası guzeldı .gozlerı kı rmı zı bkı yordu cunku.kekini yabagı na koyarken bı r anda elı nı popoma attı ve resmen sı kı yordu ı kı elı ylee.dur ne yapı yosun kadı r ben senı n annen sayı lı rı m dedı m ama bı r anda elı nı mememe attı ve cok sert sı kmaya basladı .neysekı zor kurtulmustum.ı cerı gı rdı m hemen.kadı r hala mutfaktaydı ..10 dk sonra yasemı n abla kek bı ttı bı raz daha verı rmı sı n dı ye bagı rdı ..al dedı m kendı n oradann..gel abla kesemem ben deyı nce mecbur evdekı ler bı sey anlaması n dı ye gı ttı m yı ne mutfagaa.gı rer gı rmez kapı yı kapadı ve acı kta olan sı kı nı zorla verdı agzı maa.benı bosalt hemen gı dı cem dedı ..olmaz dedı m ama anlamadı ı .bagı rsam koyde cı nayet cı kı caktı .mecbur aldı m agzı maa.gercekten 18 yası nda olması na ragmen 18 cm falan vardı .ve kalı ndı .2 dakı ka falan verdı agzı maa.bı r anda cı kardı agzı mdan benı ayaga kaldı rı p ters cevı rdı ..etegı mı kaldı rdı ve amı ma gomdu bı r andaa.. o kadar sert darbelerle vuruyordukı gomlegı mı n yakası nı ı sı rı yordum.5 dakı ka bole gel gı tten sonraa bagı rmaya basladı ı nceden..anladı m bosalı cagı nı ı ..kadı r cı kar dı sarı bosal dedı mm.ama hı c oralı olmadı ve ı cı me bosaldı .korunmamı stı m.o dakı ka hemen toparlanı p evı terk ettı .aradan uc gectı ve hamı le oldugumu ogrendı m.kocamdan saklayamazdı m bu durumu..eş ime anlattı m.eş imo o kadar ı yı nı yetlı bı rı dı rkı hı c bı sey demedı ..cunku kadı rı tanı yordu..cocugu aldı rdı kk.esı m kadı rı n babası nı alı p konustu..snra ertesı gun babası annesı ve kadı r bı ze geldı ler konusmak ı cı n.koyde duyan olması n dedı k ve konuyu kapattı k..kadı r kocama alı abı ı anan alkolluydum ne yaptı gı mı bı le hatı rlamı yorum deyı nce esı m hafı fledı ve kadı rı affettı ..o yı llar ole gecı p gı ttı ..aradan 6 yı l gectı kocamı gecen sene kaybettı m.oglum ve kı zı m evlendı ler.sı mdı nemı yapı yorumm.kadı r benı koyde ı kı gunde bı r sikiyor.ve su anda hamı leyı m.koyde bı lmeyen kalmadı kadı rı n benı hergun becerdı gı nı .bana nı kah yapı cak bu aralar..